لطفا با دبیرخانه همایش هماهنگ شود. تلفن دبیرخانه همایش: 88391566-88392320