حمایت کنندگان اصلی
حمایت معنوی
سازمان بهزیستی کشور
انجمن مددکاران اجتماعی ایران
موسسه مطالعات دین و اقتصاد
دانشکده علوم اجتماعی
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
انجمن اقتصاد اسلامی ایران
حمایت مادی و معنوی
مبتکران
حمایت معنوی
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
موسسه رحمان
شهرداری تهران
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه دانشگاه تهران
پژوهشگاه فرهنگ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی
پردیس البرز