حمایت کنندگان اصلی
حمایت کنندگان
کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه دانشگاه تهران
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
انجمن انسان شناسی ایران
انجمن جمعیت شناسی ایران
مبتکران
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
دانشکده علوم اجتماعی
پردیس البرز
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
مرکز تحقیقات کنترل دخانیات جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران
موسسه رحمان
شهرداری تهران
شورای اسلامی شهر تهران
وزارت کشور سازمان امور اجتماعی کشور
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی معاونت اجتماعی دبیرخانه کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد
موسسه پژوهش توسعه اجتماعی آفرینش
موسسه مطالعات دین و اقتصاد