زمان برگزاری همایش در روزهای 30 و 31 خرداد  1397 می باشد.