زمان برگزاری همایش در روزهای 30 و 31 خرداد  1397 از ساعت 8:30 الی 18 می باشد.ریز برنامه همایش در بخش اخبار درج شده است.