زمان برگزاری همایش در روزهای 25 و 26 اردیبهشت  1397 می باشد.