از نویسندگان محترم درخواست می­ شود در نگارش چکیده موارد و تقسیم­ بندی­ های ذیل را مورد توجه قرار دهند:

 مقدمه: شامل طرح مسئله

 روش: روش ­شناسی تحقیق

 یافته ­ها: ارائه یافته ­ها و نتایج تحقیق

 بحث: در خصوص یافته­ ها بحث و نتیجه­ گیری در چند سطر

 کلیدواژه­ ها: شامل پنج واژه کلیدی

نویسندگان محترم توجه داشته باشند اگر نتیجه داوری چکیده ارائه متن کامل مقاله اعلام شد، در نگارش متن کامل موارد ذیل را مدنظر داشته باشند:

1-  مقاله در محیط نرم افزاری Word   با فونت 12B Lotus حداکثر در 20 صفحه (بین 7000 تا 8000 کلمه) تایپ شود و از طریق سامانه به آدرس socialpathology3.ut.ac.ir  ارسال گردد.

2-  ذکر درجه تحصیلی، رشته تحصیلی، رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه و یا محل اشتغال نویسنده و یا نویسندگان و نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول الزامی است.

3-  در تدوین مقاله به نکات ذیل توجه شود.

 • عنوان مقاله به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند.
 • چکیده مقاله (200 تا 300 کلمه) که در آن خلاصه‌ای از مسئله تحقیق، روش تحقیق و مهم‌ترین نتیجه‌گیری همراه با کلمات کلیدی(حداقل 5 کلمه)؛ در ابتدای مقاله آورده شود.
 • مسئله مورد بررسی، تحت عنوان مقدمه تعریف و به روشنی تبیین شود.
 • ادبیات نظری و تجربی تحقیق و چارچوب نظری مورد استفاده و فرضیات تحقیق بیان شوند.
 • الگوی مورد استفاده، تعاریف مفاهیم، فنون گردآوری و تحلیل داده‌ها تحت عنوان روش‌شناسی تحقیق  توضیح داده شود.
 • یافته ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شود.
 • بحث و نتیجه‌گیری مقاله بر اساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله مطرح شود.
 • فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود.
 • چکیده انگلیسی در انتهای مقاله آورده شود.

4- شیوه ارجاع و استناد

الف) ارجاع در متن: پس از مطلب اقتباس شده به صورت (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات). اگر منبع خارجی باشد معادل فارسی نام خانوادگی نویسنده نوشته شود. (زاهدی، 1392: 152)؛ (گیدنز، 1995، 126). در مورد تألیفات مشترک دو نفر (پارسونز و شیلز،12:1965) بیش از دو مؤلف (توسلی و دیگران،61:1378).

 ب) ارجاع در پایان مقاله

 • کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، اگر ترجمه باشد نام مترجم، محل انتشار: ناشر.

-     زاهدی مازندرانی، محمدجواد (1392)، توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار

-     گیدنز، آنتونی (1382)، جامعه­ شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

 • مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، شماره مجله: شماره صفحات مقاله.

-     دانش، پروانه و علی پور، پروین (1392)، «مطالعه عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره2: 203-224.

 •  مجموعه مقالات: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار مجموعه)، «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموع مقالات، محل انتشار، ناشر: شماره صفحات. 

-     افتخاری٬ اصغر (1380)٬ «ناامنی محدود: بررسی تهدیدهای جهانی شدن برای جهان اسلام»، در مجموعه مقالات جهان‌شمولی و جهانی‌سازی(2)، تهران، انتشارات اندیشه معاصر:220-243.

 • رساله تحصیلی: نام‌خانوادگی، نام (سال)، عنوان رساله، مقطع تحصیلی، دانشگاه.

- ایمانی جاجرمی، حسین (1384)، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر در توسعه محلی،رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 • منابع اینترنتی: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار در سایت)، عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی.

- رحیمی، محمد (1390)، سنجش اعتماد اجتماعی، http://socialsciences.ir