• آسیب های خانواده(همسر آزاری، خشونت خانگی، طلاق، باهم باشی و...)؛
  • آسیب های شهری و سکونتگاهی (آسیب های ناشی از حاشیه نشینی، مسکن نابهنجار، تکدی گری و ....)؛
  • آسیب های کودکان، نوجوانان، جوانان، سالمندان (کودکان کار و خیابان، کودک آزاری، دختران فراری، ازدواج کودکان، رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان، سالمند آزاری و...)؛
  • آسیب های حوزه سلامت روان( بحران هویت، آنومی، خودکشی، خود آزاری و...)؛
  • بزهکاری، جرم، جنایت(وندالیسم، قتل، سرقت، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن و ...)؛
  • اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (اعتیاد و قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی و ...)؛
  • آسیب های ناشی از تحولات جهانی و فناوری ارتباطات(آسیب های فضای مجازی و ...)؛
  • آسیب های اقتصادی (قاچاق کالا، فساد اداری و جرایم مالی و اقتصادی، پول شویی و...)؛
  • رفتارهای جنسی نابهنجار( انحرافات جنسی و ...)؛
  • آسیب های جامعه زنان (خشونت علیه زنان، فحشا، تن فروشی و...)؛
  • و سایر موضوع های مرتبط با محورهای همایش.