• دستاوردهای  مفهومی-نظری و رویکرد تاریخی-تحلیلی به آسیب های اجتماعی؛
  • وضعیت موجود آسیب های اجتماعی؛
  • سبب شناسی آسیب های اجتماعی، آثار و پیامدهای آن؛
  • روند تغییرات و تحولات آسیب های اجتماعی در دهه های اخیر و آینده نگری آن؛
  • ارزیابی سیاستگذاری ها، برنامه ها و ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی؛
  • راهکار های پیشگیری، مداخله، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی؛
  • شناسایی بسترها، فرصت های موجود و امکان سنجی آن در کاهش آسیب ها؛
  • تحولات جهانی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن.