گواهی شرکت در همایش
1397-03-28

به استحضار می رساند گواهی شرکت در همایش برای شرکت کنندگان در سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران در پایان روز دوم صادر خواهد شد. با توجه به اینکه صدور گواهی مستلزم پرداخت هزینه مختصری است از اعضای انجمن جامعه شناسی ایران درخواست می گردد جهت بهره مندی از تخفیف در پرداخت هزینه، کارت عضویت خود را به همراه داشته باشند.